Vad gör en business intelligence utvecklare och varför behövs en sån?

Att man som företag har koll på sin data är en av grundförutsättningarna för att kunna göra mer avancerade analyser. Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för olika sätt att strukturera, lagra och analysera stora mängder data för att sedan kunna utvinna information i rapporter eller andra system.

En del av Business Intelligence handlar alltså om informationshantering, medan en annan berör analytiska metoder. Informationshanteringen innefattar områden såsom Business Performance Management och Operational Performance Management. Den som arbetar med BI, en så kallad BI-utvecklare, omvandlar data till insikter genom att använda denna som underlag för beräkningar. Därmed fungerar BI som ett organisatoriskt beslutsstöd.

En BI-utvecklare kan även gå under benämningen BI-specialist, BI-expert eller Data Analyst. Dessa personer är delaktiga i arbetet kring att utveckla och sköta företagets datalager samt att ta fram rapporter och tabulärmodeller som används i verksamhetsanalyser. BI-utvecklare medverkar dessutom ofta i diskussioner kring företagets rapportbehov, strategi och prioriteringar framöver. Rollen kräver således både teknisk kompetens och verksamhetsförståelse.

Business intelligence har funnits sedan slutet av 50-talet, då en forskare vid IBM var en av de första att referera till termen. I forskarens arbete benämns BIS, en förkortning för Business Intelligence Systems, vilket beskrivs som en teknologi som stödjer BI med hjälp av automatiserad datorkraft. Det dröjde dock till 1990-talet innan det anammades i Sverige av Anders och Britt Wallgren, som på den tiden arbetade som konsulter åt flertalet svenska företag. BI har utvecklats mycket sedan dess, i takt med att företag och organisationer ställer allt högre krav på de system för informationshantering som stödjer BI. Tidigare arbetade man främst med historisk data och informationslagring på enkla databaser, medan man idag ser ett större behov av att använda streamad realtidsdata.

Vad skiljer BI från CI?

En tidigare uppfattning i Sverige har varit att BI är synonymt med CI, alltså Competetive Intelligence. Idag råder det snarare konsensus kring att CI har ett tydligare fokus på analys av affärsverksamhetens omgivning, där dataanalysen med stöd från IT-system spelar en mindre roll. CI innefattar huvudsakligen omvärlds-, marknads-, kund- och konkurrentanalys.

Vilka verktyg används för BI?

Det finns flera olika system för BI. Några vanliga som ofta används av organisationer är Microsoft PowerBI, Tableau, Looker och Qlik. Det finns olika för- och nackdelar med de olika systemet samt olika prissättningsmodeller. Det mesta går att göra i alla systemen men sättet man gör det kan skilja sig. Det är därför vanligt att man börjar med ett projekt för att välja BI-system efter att man definierat behovet.

Vad krävs för att bli en bra BI-utvecklare?

Denna mångsidiga roll kräver förståelse och kunskap inom såväl data som verksamhet. För att lyckas och trivas bra i rollen krävs ett intresse för programmering, rapportering och dataanalys. Dessa personer besitter ofta en stor nyfikenhet att hela tiden lära sig mer om verksamheten samtidigt som de vill sprida sina lärdomar vidare i organisationen.

Varför behöver mitt företag en BI-utvecklare?

En BI-utvecklare utgör en fantastisk tillgång för alla sorters företag. Dessa utvecklare har som ansvar att samla in, bearbeta och tillgängliggöra information inom områden såsom försäljning, kunder och reklamationer. Genom att anlita en BI-utvecklare kan således hela organisationen få bättre förståelse för den dagliga verksamheten och förutsättningarna för att fatta bättre, mer datadrivna beslut. BI-utvecklare har därmed en vital roll i den interna kunskapsspridningen på ett företag. Detta utgör en konkurrensmässig fördel du inte vill gå miste om. Kom ihåg- oanvänd data bidrar inte till något värde ditt företag!

BI går steget längre än rapporter

En rapport är en statisk informationskälla, sådant man tittar på dagligen eller på veckobasis och där informationen presenteras i samma format varenda gång. Beslutsstödsverktyg, däremot, syftar till att ge en bredare och mer dynamisk bild av verksamheten. Dessa verktyg en BI-utvecklare kan ta fram kan svara på frågor såsom “Varför?” och “Hur kommer det sig att det är såhär?” som vanligtvis kommer upp i analysprocessen. Varje svar ger ofta upphov till en ny fråga. Rapporter ger dig en platt bild av översikten, medan beslutsstödsverktyg ger dig möjligheten att fokusera på en specifik detalj och byta perspektiv i den analys du just nu vill göra.

Varenda företag skapar hela tiden mängder av information och data som lagras i exempelvis Excel. För att alla inom organisationen hela tiden ska ha tillgång till rätt data på ett lättillgängligt sätt, och därmed kunna fatta bästa möjliga beslut krävs beslutsstöd. Passiv information behöver omvandlas till aktiv data för att kunna användas i det dagliga beslutsarbetet. En BI-utvecklare hjälper företaget att ta fram kvalificerade underlag för såväl strategiska som taktiska affärsbeslut baserat på företagets insamlade data.

Sammanfattningsvis hjälper Business intelligence dig och ditt företag att fatta bättre, datadrivna beslut. En förutsättning för effektivt prognostiserande av framtiden är att kunna förstå och dra lärdomar från tidigare erfarenheter. Oanvänd data bidrar inte med något värde, varför behovet av en BI-utvecklare är oerhört stort.

Är ditt företag i behov av att rekrytera en BI-utvecklare?

Tveka inte att kontakta oss på Proxify, så hjälper vi dig att hitta någon som matchar dina behov.

Hitta din nästa utvecklare inom ett par dagar

Vi kan hjälpa dig att leverera din produkt snabbare. Anlita våra erfarna remoteutvecklare från 349 kr/timme. Betala bara om du är nöjd efter första veckan.

Ge oss 25 minuter av din tid, så kommer vi att:

  • Sätta oss in i dina utmaningar och behov
  • Berätta om våra seniora och beprövade utvecklare
  • Förklara hur vi kan matcha dig med precis rätt utvecklare

Vet du inte var du ska börja?

Låt oss ta ett kort digitalt möte.

Ingen aggressiv säljpitch, vi lovar!